Ова електронско издание е изработено од
проф.д-р Катерина Здравкова и
Сашо Николовски

                     Уредници:
      акад. Зузана Тополињска
проф. д-р Милица Миркуловска

 

Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ)
Истражувачки центар за ареална лингвистика (ИЦАЛ)

Оддел за библиографија
бул. Крсте Мисирков бр. 2, 1000 Скопје, Р. Македонија


Site Meter

- 2008 -