<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="pomos.aspx.cs" Inherits="pomos" %> Untitled Page
      
           (МАНУ) Македонска академија на науки и уметности                        
   Почетна   Пребарувај   Листи   Соработници   Помош   

       Упатство за користење на системот Online-Библиографија

Системот за Online Библиографија овозможува пребарување на библиографски единиции Формата на библиографска содржина е според правилата на Интернационалниот стандард на библиографска дескрипција (ISBD – International Standard Bibliographic Description) на Интернационална федерација на библиотекарски здруженија (IFLA – International Fede­ra­tion of Library Associations) со извесни адаптации.

Постојат два начина на пребарување
  • Основно пребарување
  • Напредно пребарување

При основно пребарување може да пребаруваме со збор, област, автор, наслов, уредник и сл. Може да се одбере година на издавање на библиографски единици.
При напредно пребарување се комбинираат 2 или повеќе полиња со AND/OR/NOT.

Во делот за листи може да се пребарува преку лингвисти, класификација, периодика

Во делот за прилози и соработници се зададени дополнителни информации за системот Online Библиографија и Библиографија на Македонскиот јазик (БМЈ1, БМЈ2 , БМЈ3 , БМЈ4)