Насловна
  Што содржи Онлајн БМЈ ?
  Класификација 1
  Класификација 2
  Класификација 3
  Класификација 4
  Периодика и серии
  Кратенки и симболи
  Изработено  
  Сродни линкови
  Контакт
  Благодарност
 

               

 

               Изработката на оваа страница претставува дел од  соработката на проф. д-р Милица Миркуловска, надворешен соработник на ИЦАЛ при МАНУ и раководител на Одделот за библиографија при ИЦАЛ со проф. д-р Катерина Здравкова од Институтот за информатика на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија.

               Онлајн БМЈ е изработена во две дипломски работи „СИСТЕМ ЗА ОНЛАЈН БИБЛИОГРАФИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“ од  Ирена Анастасова и  „ВЕБ АДМИНИСТРАЦИЈА И НАДГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ОНЛАЈН БИБЛИОГРАФИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“  од Горан Николов одбранети во уч. 2006/2007 година на Институтот за информатика на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија под менторство на проф. Катерина Здравкова  и консултации  со проф. Милица Миркуловска, презентирани на 4 јуни 2007 година во просториите на МАНУ.

 

Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ)
Истражувачки центар за ареална лингвистика (ИЦАЛ)

Оддел за библиографија
бул. Крсте Мисирков бр. 2, 1000 Скопје, Р. Македонија


2008