<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="sorabotnici.aspx.cs" Inherits="sorabotnici" %> Untitled Page
      
           (МАНУ) Македонска академија на науки и уметности                        
   Почетна   Пребарувај   Листи   Соработници   Помош   

 

 ПРИЛОГ КОН БИБЛИОГРАФИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
(БМЈ)

 

 

 

Листа на соработници

                             

                             

***

                             

ПРИЛОГ КОН БИБЛИОГРАФИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК [1]

Божо Видоески

A CONTRIBUTION TO THE BIBLIOGRAPHY OF MACEDONIAN LANGUAGE  [1]

Božo Vidoeski

                             

(Податоците за БМЈ 1  дополнително ќе бидат  внесени во системот    Online-Библиографија)

                             

 

 

 

***

ПРИЛОГ КОН БИБЛИОГРАФИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 2

 1954–1970  (СО ДОПОЛНУВАЊА ЗА 1950, 1951, 1952, 1953)

Уредувачки одбор

Зузана Тополињска, одговорен уредник

Милица Миркуловска

Соња Миленковска

                             

A CONTRIBUTION TO THE BIBLIOGRAPHY OF MACEDONIAN LANGUAGE  2

1954–1970 (AND SUPPLEMENTS FOR THE YEARS 1950, 1951, 1952, 1953)

Editorial Board

Zuzanna Topolińska, Editor

Milica Mirkulovska

Sonja Milenkovska

                             

                             

 

 

 

 

***

ПРИЛОГ КОН БИБЛИОГРАФИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК  3

1971–1985 (СО ДОПОЛНУВАЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИТЕ ГОДИНИ)

Уредувачки одбор

Зузана Тополињска, одговорен уредник

Милица Миркуловска

со помош на Анита Бучевска

                             

Oстанати соработници:

Александра Стојановиќ   

Лилјана Макаријоска

                             

А CONTRIBUTION TO THE BIBLIOGRAPHY OF MACEDONIAN LANGUAGE  3

 1971–1985  (AND SUPPLEMENT FOR PREVIOUS YEARS)

Editorial Board

Zuzanna Topolińska, Editor-in-chief

Milica Mirkulovska  

with the assistance of Anita Bučevska

Other

Aleksandra Stojanovik

Liljana Makarijoska

                             

                         

                           

 

***

ВО ИЗРАБОТКА

ПРИЛОГ КОН БИБЛИОГРАФИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК  4

1986-2005 (СО ДОПОЛНУВАЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИТЕ ГОДИНИ)

Уредувачки одбор

Зузана Тополињска, одговорен уредник,

Милица Миркуловска

                             

A CONTRIBUTION TO THE BIBLIOGRAPHY OF MACEDONIAN LANGUAGE  4

1986–2005  (AND SUPPLEMENT FOR PREVIOUS YEARS)

Editorial Board Zuzanna Topolińska, Editor-in-chief

 Milica Mirkulovska

                             

(Податоците за БМЈ 4  дополнително ќе бидат   внесени во системот  Online-Библиографија)

                             

                 

 

           

РЕАЛИЗАЦИЈА
 
Системот "Online библиографија на Македонскиот јазик" го изработија Ирена Анастасова и Горан Николов, студенти на Институтот за Информатика при ПМФ, Скопје во рамки на своите дипломски трудови со следните наслови: "Систем за Online библиографија на македонскиот јазик",   "Веб администрација и надградба на систем за online библиографија на Македонскиот јазик". 
Дипломските работи се работени под менторство на проф. д-р Катерина Здравкова од Природно Математички факултет и проф. д-р Милица Миркуловска од Филолошкиот факултет во Скопје.